พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา

[ad_1]

https://youtu.be/3AuEv6solEE กิจกรรมเปิดลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นเวียงบัว ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

พิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมืองศิลปเชิงสร้างสรรค์ในเมืองล้านนา

[ad_2]

Source