การประชุมตรวจรายงานการวิจัยค้าง งปม.61-63 (22-23 ธันวาคม 2563)

ลิงก์การประชุมตรวจรายงานการวิจัยค้าง งปม.61-63 (ออนไลน์)
| วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม -> https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง : tng-rygm-dju)

|  วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย