#แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA) ________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษา…

[ad_1]
#แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA)

________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเป็นกิจสำคัญยิ่งของชาวพุทธ เพราะถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หรือเป็นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนากล่าวคือ ถ้ายังมีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ยังดำรงอยู่ แต่ถ้าไม่มีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก แม้จะมีการปฏิบัติก็จะไม่เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะไม่ดำรงอยู่คือจะเสื่อมสูญไป

#####การวิจัยนี้ ได้ค้นคว้ารวบรวมศัพท์ คัดเลือกศัพท์จากพระไตรปิฎกทั้งในวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก โดยเปิดแต่ละหน้าและค้นหาศัพท์ที่เห็นสมควรและทำบัญชีศัพท์ไว้ และการเขียนนิยามศัพท์ถึง ๘,๕๕๒ ศัพท์

_______งานวิจัยนี้ คงอำนวยให้เกิดความเกื้อกูลต่องานวิชาการ มุ่งหมายให้ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาทั้งเป็นศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ที่เป็นอสาธารณนาม ที่เป็นชื่อบุคคล สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ชื่อชาดก ศัพท์ชื่อพระสูตร รวมถึง วิมาน วัตถุ คาถา นิทเทส อปทาน พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก

#MCU Research Archive (MRA) พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดย พระราชปริยัติกวี

ดาวโหลดได้ที่่ http://www.mcuir.com/jspui/handle/123456789/283

#สืบค้นงานวิจัยพระพุทธศาสนากับสหวิทยาการเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

Cr.รูปภาพโดย Nuntawit Bri & ถาวรา


[ad_2]

Source