ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
——————————————————–
⛳หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
♦️Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
🎯แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
📥สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564
🎯แผนงานริเริ่มสำคัญ “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”
– กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
📥สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม 2564
🎗ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) พร้อมแนบข้อเสนอชุดโครงการทั้ง file word และ pdf ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด
สามารถศึกษาประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
💻ลิงค์ประกาศของ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6351
💻ลิงค์ประกาศของ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6352