การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ประกอบด้วย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณะกรรมการจากภายนอก และพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวเนื่องด้วยภารกิจของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นต้น