ประชุมประเมินผลรายงานวิจัย (ทุกปีงบประมาณที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) 22 กุมภาพันธ์ 2564 | 09.00 – 16.30 น.

ประชุมประเมินผลรายงานวิจัย (ทุกปีงบประมาณที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) 22 กุมภาพันธ์ 2564 | 09.00 – 16.30 น.
โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมประเมินผลงานวิจัย ให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ พร้อมทั้งประชุมออนไลน์เพิ่มเติมแก่นักวิจัย ที่ไม่ได้เดินทางมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

บัญชีตรวจงานวิจัย 22 ก.พ. 2564

Loading

Scroll to Top