สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมทีมงาน การจัดอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมทีมงาน การจัดอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  (10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.)  เพื่อประชุมเกี่ยวกับ

 • การตั้งคณะทำงาน คณะทำงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
 • งบประมาณ
 •  ที่พัก
 •  การเดินทาง
 •  การอบรม
 • ตารางการอบรมเป็นเรื่องของเครือข่ายแม่ไก่ รุ่นที่ 11
 • ภาคีเครือข่ายของแม่ไก่ วช.
 • การเปิดรับสมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ตั้งกรรมการคัดกรองผู้เข้ารับการอบรม (อธิการบดีลงนาม)
 • ระบบป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)