การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่2/2564 ผ่านระบบออนไลน์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่2/2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธาน ประกอบด้วย

  • รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ดร.วีรชัย คำธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ
  • นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวเนื่องด้วยภารกิจของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมา