การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) | 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:30 น. (ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) |
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:30 น.
ลิงก์ประชุม: https://meet.google.com/bam-jcgq-mtn (รหัสห้อง : bam-jcgq-mtn)

ประชุมติดตาม 1 ตำบล 15 ก.ค.64 มจร