การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) | ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายทางสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร สังคมคุณภาพและความมั่นคง เป็นต้น

00 ประกาศรับทุน
ประกาศรับ วช. ทุน 65 เพิ่มเติม