ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ในการนี้ท่านสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://bri.mcu.ac.th/pps/

ประกาศรับทุนวิจัยปี 66

Loading

Scroll to Top