สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบ 2563 | คะแนนการตรวจประเมิน คะแนนเฉลี่ยรวม 4.47

วันนี้ (17 ส.ค.2564) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย  พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร พร้อมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับ

  • พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการสถาบันภาษา)
  • พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. กรรมการ (รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา)
  • พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยได้รับผลประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้คะแนนการตรวจประเมิน คะแนนเฉลี่ยรวม 4.47