การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน


การประชุมชี้แจง

นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไป

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.

ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom) | https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669

 

เวลา 13.00 น.-14.00 น. หัวข้อ  “นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัย”

  • การจัดทำโครงการ
  • การรับทุนสนับสนุนโครงการ

เวลา 14.00 น. -15.00 น. หัวข้อ “การบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน”

  • ทุนวิจัย
  • คณะกรรมการบริหาร
  • การทำสัญญาวิจัย
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • การรายงานผลการดำเนินการ
  • การขอใบรับรองงานวิจัย

เวลา 16.00 น. สรุป ซักถาม