รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

***************************

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย      มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๒๔ อัตรา ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๙ ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

๒.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย         มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๙ ของประกาศนี้

๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด

๓. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อของรับรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และหน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่   ๑๖ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันศุกร์ วันพระและวันหยุดนักขัตฤกษ์

           ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

๔.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                      ๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ภาพสี)

๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติ   ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬารงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล      พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

๔.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)