ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยโดยทุนส่วนงาน | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยโดยทุนส่วนงาน
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  1. ส่วนงานขออนุมัติโครงการ
  2. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับเรื่องส่งเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
  3. อธิการบดีลงนามอนุมัติโครงการ
  4. ส่วนงานประสานงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารลงนามในสัญญาวิจัย
  5. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการทำสัญญาวิจัย
  6. ส่วนงานทำหนังสือให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป้นหน่วยกำกับดูแล

โทรศัพท์ | 035 248073 ภายใน 8073, 8154, 8153
โทรสาร | 035 248073
อีเมล | bri@mcu.ac.th