สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รับรองงานวิจัยและพิจารณาทุนวิจัยส่วนงาน

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งรับรองงานวิจัยและพิจารณาทุนวิจัยส่วนงาน  | 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 | https://zoom.us/j/3829951669