การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)

การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3) | วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 -16.30 น. | ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บัญชีตรวจงานวิจัย 23 ธ.ค.2564