ประกาศ ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564


ให้คณาจารย์ นักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานตามประกาศนี้ ได้ส่งเอกสารประกอบ
การพิจารณาภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ยกย่องเป็นผลงานวิจัยระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเด่นสืบต่อไป โดยจัดส่งเอกสารเหล่านี้
จํานวน 2 ชุด ดังนี้ มาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมส่งในระบบออนไลน์ที่  https://bri.mcu.ac.th/?page_id=10704
1. บทความวิจัยที่ได้รับการรับรองหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI หรือนานาชาติ
2. วิธิทัศน์แสดงผลงานวิจัยโดยสรปุ ความยาว 3-5 นาที
3. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
4. หนังสือเล่มเล็กหรือแผ่นพับสรุปผลงานวิจัย
5. หนังสือความร่วมมือ เอกสารหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยในสื่อสังคม Online (ถ้ามี)

 

ประกาศ 25 ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 64

Loading

Scroll to Top