พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี วันที่ 25 มกราคม 2565

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท ศิษย์ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แด่ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร),รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการพัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์

“ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์คือ ธรรม ที่สอนให้ฉันรักประชาชน”

Loading

Scroll to Top