สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (MCULPN – AC) วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (MCULPN – AC)
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 The 8th National and the 1st International Conference Year 2022 (MCULPN – AC) เรื่อง “พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”“Buddhism and New Global Trends : The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Contemporary Civilization” โดยใช้ระบบการประชุม Onsite and Online ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักวิชาการภายนอกสถาบัน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. การเสวนา“พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”
2. กิจกรรม มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔
3. กิจกรรม การนำเสนอผลงานบทความทางวิชาการ งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564
4. การเสวนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง“วิถีครูบาศรีวิชัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย”

เครดิตภาพ : MCU TV-Channel

Loading

Scroll to Top