รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 24 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

Loading

Scroll to Top