ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะดำเนินตรวจรายงานความก้าวหน้า 4 บท และรายงานร่างสมบูรณ์ (รวมทั้งงานวิจัยที่ได้รับทุนจากส่วนงาน)
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -17.00 ผ่านระบบออนไลน์ | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

 

บัญชีตรวจงานวิจัย 5 เม.ย.65