แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 ผ่านระบบ ZOOM

แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 เป็นต้นไป

Zoom ID: 382 995 1669 | Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669