ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ U2TBCG (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายตำบล (เพิ่มเติม)

1 ประกาศมหาวิทยาลัยผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก u2tbcg เพิ่มเติม