ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับบนานาชาติครั้งที่ 12 และระดับชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับบนานาชาติครั้งที่ 12 และระดับชาติครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (INCBC) การส่งเสริมคุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน | 27 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.bri.mcu.ac.th/con

Loading

Scroll to Top