การประชุมชี้แจ้งเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน.

การประชุมชี้แจ้งเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น.