พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ของผู้สูงอายุ ต.บ้านป้อม จ.พระ​นครศรี​อยุธยา​

เช้าวันอาทิตย์ที่15 มกราคม 2566 พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ของผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบและกลไก ส่งเสริมอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้แผนงานการวิจัยและพัฒนาวิชาการรับใช้สังคมและท้องถ่ินเพื่อลด ความเหลื่อมล้ําโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ สนับสนุนโดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง อาวุโสฟรีแลนซ์: การเสริมสร้างระบบและกลไกส่งเสริมอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ ตําบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๒

Loading

Scroll to Top