ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (รอบพิเศษ)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วาระสำคัญของการประชุม เพื่อชี้แจง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อสนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 การจัดสัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ฯลฯ

Loading

Scroll to Top