คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

 

Loading

Scroll to Top