พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในโอกาสมอบนโยบายแก่บุคลากร ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในโอกาสมอบนโยบายแก่บุคลากร ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
วันที่ 16  มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.