สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมคณะทำงานยกร่างแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลั​ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมคณะทำงานยกร่างแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลั​ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.

Loading

Scroll to Top