สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมุทิตา​สักการะ พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมุทิตา​สักการะ พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร.
ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Loading

Scroll to Top