สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5/66 (ทุนส่วนงาน) โซนภาคอิสาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.ขอนแก่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5/66 (ทุนส่วนงาน) โซนภาคอิสาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.ขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 ทุนสกสว. ทุนส่วนงาน และทุนภายนอก จำนวน 31 โครงการ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีรายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบรายงานการวิจัย ความก้าวหน้า – ร่างสมบรณ์ ได้แก่

กลุ่ม 1

1.พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. มจร

2.รศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ มจร

3.รศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มมส

4.ดร.ทรงพล โชติกเวชกุล เลขาฯ

กลุ่ม 2

1.พระครูสุธีกิตติบัณฑิต ผศ.ดร.

2.ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์

3.รศ.ดร.สัญญา เคนาภูมิ มรภ.มส.

4.ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์ เลขาฯ

 

Loading

Scroll to Top