พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม, มอบเกียรบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และคณะทำงาน พร้อมกันนี้ยังเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 62 รูป/คน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอกที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการมากกว่า 19 หน่วยงาน

 

Loading

Scroll to Top