สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานวิจัย ปีงบ 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร, ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และทีมงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานวิจัย ปีงบ 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย แนะนำการขยายเวลาดำเนินการ พร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณดังกล่าว ผ่านระบบ ZOOM Online ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประชุม 100 รูป/คน

Loading

Scroll to Top