สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 11/2566 (ปีงบประมาณ 2565-2566)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 11/2566 (ปีงบประมาณ 2565 2566 ทุน สกสว., ทุนส่วนงาน, และทุนภายนอก) วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น G และสำนักงาน ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. / พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. / พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. / พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. / รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม / รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม / ร.ศ. ดร.อำนาจ บัวศิริ / รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน / ร.ศ. ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง / รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง / รศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ / ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ เป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมีรายงานวิจัยเข้ารับการตรวจประเมิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 59 โครงการ ซึ่งแบ่งการเข้ารับตรวจประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม


Loading

Scroll to Top