ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568

ตามที่ท่านได้ยื่นเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) ประจำปีพ.ศ. 2568 ผ่านระบบสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นั้น บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของท่านในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนั้น เห็นว่า “ประเด็นการวิจัยมีความน่าสนใจ ระเบียบวิธีวิจัยถูกต้อง งบประมาณเหมาะสม นำเสนอผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบได้อย่างชัดเจน และเป็นงานวิจัยที่ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ให้ยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อเสนอให้สกสว.พิจารณาต่อไปได้” ทั้งนี้ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

  1. ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มใหม่ ลิงก์ดาว​น์โหลด -> https://bri.mcu.ac.th/?page_id=10256
  2. ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับจริง ผ่านระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยระบบจะปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
ประกาศ FF 68 ผ่าน_used

 

Loading

# File File size Downloads
1 pdf ประกาศ FF 68 ผ่าน_used 209 KB 706
Scroll to Top