นัดประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อเสนองานวิจัยโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) ประจำปีพ.ศ. 2568

ตามที่ได้มีนักวิจัยยื่นเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) ประจำปีพ.ศ. 2568 ผ่านระบบสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นั้น บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เห็นว่า “เป็นโครงการที่น่าสนใจ ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่มีความผิดพลาดบางประการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขก่อนยื่นเสนอ สกสว. พิจารณา” จึงขอนัดประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยดังต่อไปนี้ ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom
https://zoom.us/i/3829951669
หมายเหตุ: รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต้องเข้าประชุม รายละเอียดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ FF 68 นัดประชุม

Loading

# File File size Downloads
1 pdf ประกาศ FF 68 นัดประชุม 254 KB 581
Scroll to Top