สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลความก้าวหน้ารายงานการวิจัยครั้งที่ 03/2567

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ตรวจประเมินผลความก้าวหน้ารายงานการวิจัยครั้งที่ 03/2567 (สำหรับรายงานวิจัยที่ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2565 – 2566 ทุน สกสว., ทุนส่วนงาน, และทุนภายนอก) ในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ (สำนักงานใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมี รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ, รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ดร.สุวิญญ์ รักสัตย์, รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน และผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ เป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมีรายงานวิจัยเข้ารับการตรวจประเมิน รวมทั้งสิ้น 48 โครงการ แบ่งการเข้ารับตรวจประเมินออกเป็น 3 กลุ่ม


Loading

Scroll to Top