สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช…

[ad_1]

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย ประจำปี 2562 เพื่อเสนอหัวข้อโครงการวิจัย ขอทุนสนับสนุนการวิจัย มุ่งเป้า 63 และ งปม.64 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย และงานวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” โดยมีวิทยากรบรรยายถวาย/ให้ความรู้ แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดี วิทยาเขตอุบลราชธานี มาเป็นประธานเปิดโครงการในวันนี้ มีส่วนงานที่เข้าร่วมคือ วิทยาเขตอุบลราชธานี, วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 80 รูป/คน

[ad_2]

Source