14 สิงหาคม 2562 วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย

[ad_1]

วันพุธที่๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการกิจการคณะสงฆ์กับงานวิจัย”

การวิจัยเป็นภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ส่งผลให้บุคลากรต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นำมาสู่การพัฒนาให้มีความรู้รอบด้าน และหลากหลาย พัฒนาวิธีคิดและวิธีการทำงานให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานวิจัยและวิชาการ

ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้น กระทรวงนี้เกิดจากการรวมหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน ให้มีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก แต่ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการวิจัยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลกและสังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความชี้แจงแสดงบทบาทการทำงานวิจัยในอนาคตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัย

เวลา ๑๐.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “ระบบบริหารงานวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ จิจัยและนวัตกรรม” โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

กิจกรรมในช่วงบ่าย บรรยาย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนานวักรรมเชิงพุทธ” โดย ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา ๑๔.๐๐น. บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาหน่วยวิจัย และพัฒนาโครงการวิจัยภายใต้

โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจาก ๘ ส่วนงานเข้าร่วม ดังนี้ วิทยาเขตหนองคาย จำนวน ๑๐ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์เลย จำนวน ๑๐ รูปคน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จำนวน ๙ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จำนวน ๑๐ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวน ๑๐ รูป/คน นิสิตปริญญาเอก วิทยาเขตนครสวรรค์ ๘ รูป/คน และวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๗๑ รูป/คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๔๑ รูป/คน

ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น

[ad_2]

Source