กำหนดการลงพื้นที่ติดตามงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2562

  • นักวิจัยที่มีงานวิจัยค้าง  รายงานความก้าวหน้า ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) ตั้งแต่ปีงบฯ 2560 – 2562 ให้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และนำเอกสารรายงานการวิจัย จำนวน 2 ฉบับ พร้อมกับบันทึกข้อความนำส่งเอกสาร เพื่อจะได้ตรวจสอบรายงานการวิจัยของท่าน ณ สถานที่ตามกำหนดนี้
  • หมายเหตุ! นักวิจัยที่จะนำรายงานการวิจัยไปตรวจสอบให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่พระมหาชุติภัค อภินนฺโท 082-5623545 เพื่อจัดทำบัญชีตรวจสอบเป็นข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินงานวิจัยต่อไป

Loading

Scroll to Top