พฤติกรรมมนุษย์ในการสร้างเสริมความสมดุลของครอบครัวตามแนวจิตวิทยาเชิงพุทธ

งานวิจัยใช้ประโยชน์

 

งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมมนุษย์ในการสร้างเสริมความสมดุลของครอบครัวตามแนวจิตวิทยาเชิงพุทธ” โดย ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ คือ ด้านนโยบาย : (1) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการปรับนโยบายการดำเนินงานโดยประยุกต์เอาแนวคิดเรื่อง “วิทยาลัยครอบครัวมีสุข” โดยเน้นย้ำให้เกิดความสุขในการกระบวนการเรียนการสอนและการทำงานระหว่างบุคคลากรและนิสิตของวิทยาลัย (2) โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ได้วางนโยบายในการประยุกต์องค์ความรู้ในการให้บริการทางการแพทย์ ด้านสาธารณะ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและพัฒนาครอบครัว ได้พัฒนาชุดความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในวงกว้าง

 

ภาพประกอบ ผศ.ดร.สานุ มหัทธนาดุล

ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ http://www.mcuir.com/xmlui/handle/123456789/445

 

 

Loading

Scroll to Top