ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่

งานวิจัยใช้ประโยชน์

งานวิจัยเรื่อง “ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่” นายมานิตย์ โกวฤทธิ์ และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนในผนังพื้นที่สาธารณะ ในรูปแบบภาพ ๓ มิติ จำนวน ๖ แห่ง ผ่านการจัดกิจกรรม “ป้ายสี แต้มฝัน ปันจินตนาการ” เพื่อให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการศิลป์ (art workshop) การสร้างภาพ ๓ มิติ แก่กลุ่มเยาวชนนักเรียนในชุมชน พร้อมทั้งใช้สื่อสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 

ภาพประกอบ นายมานิตย์ โกวฤทธิ์