การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของกลุ่มอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

งานวิจัยใช้ประโยชน์

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของกลุ่มอารยธรรม 5 เชียง กับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดย รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  ได้ทำ MOU ดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภาษา ศาสนา  ร่วมกับ เชียงรุ้ง เชียงตุง เชียงทอง  ในภาคของประชาชน และพระสงฆ์ของประเทศไทย และกลุ่มอารยธรรมลุ่มน้ำโขง 5 เชียง

ภาพประกอบ รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี

 

 

 

Loading

Scroll to Top