รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธ

งานวิจัยใช้ประโยชน์

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อสร้างสรรค์เชิงพุทธ” โดย พระมหาอุดร อุตฺตโร ดร. และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ในการบรรยาย การเรียนการสอน และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้านความรู้ในพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เขตพระนคร วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ: พระมหาอุดร อุตฺตโร ผศ.ดร.