สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย โดยมีโครงการวิจัยที่เข้าร่วมจำนวน ๔ แผนงานวิจัย ในกิจกรรมในครั้งนี้ นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินการวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint และคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ประเด็นที่น่าสนใจในการนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยในครั้งนี้พบว่า มีบางแผนโครงการวิจัย สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ใช้งานวิจัยมาช่วยขับเคลื่อนและขยายผลโครงการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ นักวิจัยและประชาชน กระบวนการดำเนินการวิจัยในลักษณะนี้ นักวิจัยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นการทำงานร่วมกับระหว่าง ชุมชน นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนการดำเนินโครงการวิจัยได้อย่างลงตัว