สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย แผนบูรณาการ 1 และแผนบูรณาการ 4

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย แผนบูรณาการ 1 : การสังเคราะห์คติธรรมความเชื่อ และวรรณกรรมสู่การสร้างค่านิยมความสุจริตและการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย พร้อมทั้ง แผนบูรณาการ 4 : การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ในกิจกรรมในครั้งนี้ นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินการวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint และคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์