สถาบันภาษา มจร ร่วมกับภาคีเครือข่ายขอเชิญส่งบทความวิชาการในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

The 1st National & International Academic Conference on Languages and Culture: Teaching & Learning English In The New Normal

——–
สถาบันภาษา มจร ร่วมกับภาคีเครือข่ายขอเชิญส่งบทความวิชาการในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

———
Abstract deadline submission: 15 สิงหาคม 2563
หัวข้อย่อยการนำเสนอ “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคนิวนอร์มอล”:
1. ภาษาเพื่อการสื่อสารและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (English for Communication & Propagation of Buddhism)
2. ภาษา : เทคนิคการสอนและการเรียนรู้ (English Language : Teaching and Learning Techniques)
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Innovation and Technology for the development of Language skills)
4. วัฒนธรรมอาเซียน : การเรียนรู้ผ่านภาษาและวรรณกรรมสร้างสรรค์ (ASEAN Culture: Learning through language & creative literature)
5. ภาษาศาสตร์ : แนวคิด องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ (Linguistics: Concepts, Knowledge & Applications)
👉 ส่งบทความออน์ไลน์ ที่เว็บไซต์
รายละเอียดติดต่อสอบถาม
สถาบันภาษา มจร
โทร. 035 248 095
http://www.mcucon.com/iclc2020/