พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. บรรยายพิเศษ “ศาสตร์แห่งการตีความกับการเขียนบทความทางวิชาการ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. บรรยายพิเศษ “ศาสตร์แห่งการตีความกับการเขียนบทความทางวิชาการ” ในโครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิชาการ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563  หัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


การตีความกับการเขียนบทความการวิจัย

Loading

Scroll to Top